Vedtægter

Vedtægter for Brenderup Idrætsforening.

§ 1
Foreningens navn er Brenderup Idrætsforening med signaturen B.I.F.
Foreningen er hjemmehørende Kirkevej 13, 5464 Brenderup.
Foreningens hjemkommune er Middelfart Kommune.

§ 2
Foreningens formål er at skabe fysisk og økonomisk grundlag for unge og ældre sportsinteresserede indenfor de forskellige idrætsgrene og
gennem disse aktiviteter og foreningens øvrige virke at bidrage medlemmerne en positiv livsholdning.

Foreningen er gennem sine afdelinger tilsluttet DGI Fyn, Fyns Boldspilunion, Fyns Håndboldunion og andre sammenslutninger, der naturligt varetager foreningens interesser.

§ 3

 1. Som medlem i foreningen kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål.
 2. Æresmedlemmer kan efter bestyrelsens indstilling udnævnes ved generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

§4

 1. Indmeldelse og udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens udvalgsformænd eller foreningens kasserer.
 2. Ved udmeldelse refunderes indbetalt kontingent ikke.

§5

Kontingent betales af alle, der udøver idræt i B.I.F.
Enhver aktiv udøver er automatisk medlem af B.I.F.

 1. Passive medlemmer betaler et medlemskontingent, der fastsættes af bestyrelsen og gælder for 1 år af gangen.
 2. Kontingent fastsættes af bestyrelsen i samråd med de enkelte afdelingers udvalg. Kontingent skal opkræves senest 6 uger efter aktivitetens påbegyndelse. Den enkelte aktivitet kan efter aftale med bestyrelsen inddele opkrævningen i sæsoner.
 3. Kontingent der ikke er betalt 14 dage efter forfaldsdatoens, vil medføre en rykkerskrivelse med rykkergebyr. Rykkergebyrets størrelse fastsættes 1 gang årligt af bestyrelsen. Såfremt beløbet ikke er betalt senest 7 dage efter rykkerskrivelsens forfaldsdato, fremsendes ny rykkerskrivelse med 7 dages betalingsfrist. Manglende betaling af denne medfører udelukkelse fra alle idrætsgrene i B.I.F..
 4. Bestyrelsen kan fastsætte forskellige kontingenter for forskellige aldersgrupper.
 5. Æresmedlemmer er kontingentfri.

§6

 1. Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse, som er ansvarlig for foreningens samlede arbejde
 2. Foreningens bestyrelse består af en formand og en kasserer, der vælges på foreningens generalforsamling, 3 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt af formændene for de enkelte idrætsafdelingers udvalg.
 3. En afdeling kan ansøge bestyrelsen om at blive delt i senior- og ungdomsafdeling
 4. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og en sekretær blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
 5. Formanden vælges for 2 år på den ordinære generalforsamling i ulige år.
 6. Kasseren vælges for 2 år på den ordinære generalforsamling i lige årstal.
 7. Suppleant for kasseren vælges for 2 år på den ordinære generalforsamling i lige årstal.
 8. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år på den ordinære generalforsamling. I lige årstal vælges 1 medlem og i ulige årstal vælges 2 medlemmer.
 9. På den ordinære generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år af gangen.
 10. Næstformanden er formandens stedfortræder ved dennes forfald.
 11. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen af dens medlemmer er tilstede, heriblandt formanden og/eller næstformanden er tilstede.
 12. I tilfælde af stemmelighed har formandens (næstformandens) den afgørende stemme.
 13. Antallet af bestyrelsesmøder fastsættes i bestyrelsens forretningsorden.
 14. Formanden kan indkalde til yderligere bestyrelsesmøder, når han finder det nødvendigt, og skal gøre det såfremt 2 af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer eller en af idrætsafdelingens udvalg ønsker det.
 15. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder samt over andre væsentlige begivenheder i klubben.
 16. Al korrespondance med offentlige myndigheder skal foregå gennem foreningens formand.

§7

 1. De enkelte idrætsafdelingers daglige ledelse og kontakt til bestyrelsen forestås af et udvalg, udpeget/valgt blandt afdelingens medlemmer eller blandt forældre til afdelingens medlemmer, såfremt disse er medlem af foreningen.
  Et udvalg skal bestå af mindst 3 medlemmer samt en suppleant. Udvalget konstituerer sig selv.
 2. De enkelte udvalg holder møder efter behov og kan indkaldes af såvel formand for udvalget som af udvalgets enkelte medlemmer
 3. Bestyrelsen er ansvarlig for fordeling af sponsorer udvalgene imellem.

§8

 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
 2. Regnskabet forsynet med revisionspåtegning forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
 3. Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og skal så vidt muligt være rentebærende.

§9

 1. Revisionen består af 1 udenfor bestyrelsen af den ordinære generalforsamling valgte medlemmer. Revisor vælges for 1 år af gangen.
 2. Der vælges en suppleant for revisor for 1 år af gangen.

§10

 1. Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formandens eller næstformandens.
 2. Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående forpligtigelser.
 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue.

§11

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
 3. Generalforsamlingen indkaldes senest 14 dage før datoen for dennes afholdelse i den lokale presse.
 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 5. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig udanset antallet af fremmødte medlemmer.
 6. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende:
 • Valg af dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen.
 • Formandens beretning
 • Udvalgsformændenes beretning samt præsentation af de nye udvalg
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 • Indkomne forslag
 • Valg af formand/kasserer
 • Valg af 1/2 bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisor
 • Valg af revisorsuppleant
 • Eventuelle andre forslag
 • Eventuelt

Stemmeret har ethvert medlem, som på generalforsamlingen er fyldt 15 år, som ikke er i restance med sin kontingent og som har været medlem af foreningen de sidste 3 måneder. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Valgbar er et medlem, der er fyldt 16 år på generalforsamlingstidspunktet, som ikke er i restance med sit kontingent og som har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder.
Afstemning foretages ved håndsoprækning og ved almindelig stemmeflerhed (jf. dog §13 og §14) med mindre der forlanges skriftlig afstemning. Valg til formand foretages dog altid skriftlig, og forslag til formand indgives skriftligt. Ved stemmelighed foretages lodtrækning, ved formandsvalg dog først efter omvalg mellem 2 kandidater, der har fået flest stemmer.


§12
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker dette, eller mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter opfordringen hertil, ledsaget af den til  handling ønskede dagsorden,  er kommet bestyrelsen i hænde. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

§13
Vedtægtsændringer kan ske efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettige medlemmer stemmer herfor på begge generalforsamlinger.

§14
Foreningens opløsning skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Generalforsamlingerne, der indkaldes af den siddende bestyrelse, skal afholdes med mindst 3 uger og højst 6 ugers mellemrum. Foreningen kan kun opløses såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor på begge generalforsamlinger.

I tilfælde af opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen bestemmelse over realisation af foreningens midler og øvrige ejendom ved almindelig flertalsbeslutning, dog således af midlerne tilfalder foreninger i Brenderup, der som formål har arbejde med børn og unge.